Nadace úspěšně plnila své poslání

V březnu letošního roku se uskutečnilo v Praze zasedání Správní rady Nadace policistů ahasičů-vzájemná pomoc v tísni (dále jen“Nadace“). Hlavním obsahem zasedání bylo projednání Výroční zprávy Nadace za rok 2006.

Cílem Nadace je pomoci zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

K dosažení uvedeného cíle Nadace zejména:

- získává a soustřeďuje finanční prostředky na svém účtu,

organizačně a finančně zajišťuje další aktivity související s uvedeným účelem,

- rozvíjí vzájemnou spolupráci s dětmi pozůstalými po policistech a hasičích a s jejich rodiči a pomáhá jim,

- rozvíjí vzájemnou spolupráci s partnerskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

Činnost Nadace v roce 2006

V roce 2006 se vlastní činnost Nadace orientovala zejména na:

- získání prostředků pro Nadaci,

- poskytování příspěvků a péče o děti a neúplné rodiny po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby.

V roce 2006 byly Nadací získány finanční prostředky ve výši 2 490 885 Kč. Příjmy Nadace tvořily peněžní dary právnických a fyzických osob, finanční částky získané výtěžky z pořádání různých kulturních a sportovních akcí a úroky z uložených finančních částek.

Za pozitivní můžeme označit skutečnost, že více než 1 000 000 Kč bylo vybráno od samotných policistů, hasičů a občanských zaměstnanců a dalších soukromých osob.

Nejde však jenom o peněžní sbírky. Zdařilou akcí byly například slavnosti bojových umění v Karviné, kde účastníci předali na účet Nadace více než 45 000 Kč. Obdobou byl vánoční koncert, který pořádalo Okresní ředitelství Policie ČR Znojmo v prosinci 2006. Výtěžek z této akce v hodnotě 40 000 Kč byl věnován Nadaci. Obdobná akce proběhla v Sokolově, kde bylo na konto Nadace zasláno více než 30 000 Kč.

Největší přispěvatelé

 • Medea Kultur, Česká podnikatelská pojišťovna
   a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra… 260 000 Kč
 • Duhová energie…………………………......….700 000 Kč
 • Nadace České spořitelny…….....…………….200 000 Kč
 • sbírky v útvarech Policie ČR……..........………470 173 Kč
 • sbírky v útvarech HZS ČR………………......…121 196 Kč
 • NOS Police ČR……………………………....…..99 539 Kč
 • Odborový svaz hasičů……………….....………..40 000 Kč
 • finanční dary soukromých osob…….......……338 877 Kč
 • finanční dary ze zahraničí………………....…..116 685 Kč
   

Významnou pomocí byl výtěžek ze tří hudebních koncertů v kině Blaník, které uspořádala Medea Kultur, za sponzorské pomoci České podnikatelské pojišťovny a Zdravotní pojišťovny MV. Úspěšné akce přinesly výtěžek 260 000 Kč. Ve spolupráci s Dětskou dopravní nadací obdrželo každé z devíti dětí, jejichž otec - hasič nebo policista, zemřel při výkonu služby při dopravní nehodě, částku 10 000 Kč.

V roce 2006 Nadace pečovala o 57 dětí z 37 neúplných rodin. Tyto rodiny byly zahrnuty do celoroční péče.

Pro děti, které ztratily otce při výkonu služby policisty nebo hasiče od roku 2001 do současnosti, Nadace zabezpečila životní pojištění a stavební spoření ve výši 1000 Kč měsíčně.

Plně a zdarma se podařilo žádajícím dětem zajistit lyžařský pobyt na horách, deset matek se čtrnácti dětmi odjelo na týdenní komplexní lázeňskou léčbu, kde měly děti možnost se rekreovat a maminky využít komplexní nabídku lázeňské péče a pět rodin se zúčastnilo týdenních rekreačních pobytů.

Poprvé se uskutečnila společná týdenní nadační dovolená v rekreačním zařízení na Orlíku, které se zúčastnilo téměř 50 osob ze 17 rodin.

V závěru roku děti dostaly vitamíny a od sponzorů rodiny obdržely knihy v hodnotě 3000 Kč.

Z forem krátkodobé pomoci byly schváleny pro všechny děti, o které Nadace pečuje, jednorázové finanční výpomoci, především při neplánovaných rodinných vydáních, spojených se zahájením a průběhem školní docházky, prázdninovými a léčebnými výlohami atd.

V listopadu a v prosinci 2006 proběhly po jednotlivých krajích Nadační setkání. Jednalo se o setkání neúplných rodin se členy Správní rady Nadace, Dozorčí rady Nadace, představiteli Policie ČR a HZS ČR. Kromě toho, že děti „našly“ pod stromečkem množství dárků, byl jejich maminkám předán nadační dar ve výši 20 000 Kč na každé dítě. 

Hospodaření Nadace

Ve zprávě nezávislého auditora ze dne 9. února 2007 bylo konstatováno, že příjmy a výdaje Nadace jsou v souladu s rozpočtem Nadace a schválenými zásadami pro poskytování darů. Veškerá činnost Nadace je v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, se schváleným statutem Nadace a vnitřními směrnicemi. To dokládá i účetní uzávěrka Nadace za rok 2006, kde je hospodařeno s kladným hospodářským výsledkem.

Z celkových výdajů bylo na pomoc pozůstalým dětem vynaloženo 1 479 635 Kč. Mimo to dalších, asi 500 000 Kč bylo těmto rodinám poskytnuto ve věcném plnění vyplývajícím ze smluvních ujednání se sponzory.

Na zajištění chodu Nadace, včetně výdajů na propagaci (59 620 Kč), provedení auditu finančního hospodaření (11 000 Kč) a bankovních poplatků (10 020 Kč) bylo vynaloženo celkem 108 968 Kč, což činí 6,6 % celkových ročních výdajů Nadace.

Příjmy Nadace v roce 2006 činily 2 490 885 Kč a výdaje 1 588 603 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji k 31. prosinci roku 2006 ve výši zůstatku 3 430 169 Kč se převádí do roku 2007. Částka 500 340 Kč (základního jmění Nadace) je uložena u ČSOB v cenných papírech.

Z výše uvedeného vyplývá, že Nadace v loňském roce své poslání splnila.

Pro následné období má Nadace vytvořeny všechny předpoklady pro další trvalé a úspěšné působení. Svoji činnost zaměří, mimo výše uvedených současných aktivit, na péči o pozůstalé rodiny, především v oblasti rekreační, rehabilitační, lázeňské a na finanční pomoc těmto rodinám.

PhDr. Vladimír ŠUTERA, CSc., ředitel Nadace, foto Milan VÁVRŮ