Nadace policistů a hasičů bilancovala

Nadace policistů a hasičů bilancovala

Představovat na těchto stránkách policejní a hasičskou nadaci, která v první řadě pečuje o šest desítek dětí z jednačtyřiceti neúplných rodin, jejichž otcové, policisté a hasiči, zemřeli při výkonu služby, je asi zbytečné. Vždyť mnoho z nás solidárně přispívá nárazově či pravidelně z platu na její konto. Jak známo, stranou péče nadace nezůstávají ani muži z obou sborů, kteří jsou těžce tělesně postiženi v důsledku zranění, která utrpěli při plnění svých skužebních povinností. Jistě ale nebude od věci, když připomeneme, že Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni má za sebou oslavy pětileté existence. A letos vstoupila do šestého roku svého působení.

Před krátkým časem se sešla správní rada nadace, aby zhodnotila činnost za rok 2007 a stanovila zaměření pro rok 2008. O malé shrnutí jsme požádali ředitele nadace PhDr. Vladimíra Šuteru, Csc., který připomíná:

„Nadace si neklade ambice plně se postarat o rodiny, které zůstaly náhle neúplné, nebo o policisty a hasiče, kteří si nesou těžká tělesná postižení. Nabízí ale pomocnou ruku, finanční podporu při výchově dětí a pro pozůstalé tolik potřebný pocit solidarity a semknutosti.“

Orgány nadace jsou správní a dozorčí rada. Správní rada řídí nadaci, je jejím statutárním orgánem, spravuje její majetek a rozhoduje o všech jejích záležitostech. Všechny funkce v nadaci jsou čestné, což znamená bez nároku na finanční odměny.

„Svoje úsilí staví především na principu solidarity,“ říká Vladimír Šutera, „a dobrovolné finanční podpoře našich projektů za pomoci policistů a hasičů, darů organizací a příspěvků soukromých osob.“

Nadace ale hledá i další možnosti, jak péči o neúplné rodiny dále rozšiřovat. Proto se ve svých aktivitách zaměřuje také na pořádání charitativních koncertů, nadačních společenských i sportovních akcí, jejichž výtěžek putuje na konto nadace.

Pomáhají i odboráři

Nadace při své činnosti úzce spolupracuje nejen se služebním vedením Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a HZS ČR, ale i s jejich odborovými organizacemi. Jak Nezávislý odborový svaz Policie ČR, tak i Odborový svaz hasičů rovněž nadaci finančně podporují.

„Za rok 2007 bylo kupříkladu na sbírkách v útvarech Policie ČR vybráno 1 217 396 korun, v hasičských útvarech pak 300 414 korun. Během pětiletého období se pomalu ale jistě podařilo u policistů a hasičů vytvořit určitý systém nadační solidarity. Lze tedy říci, že převážnou část těchto peněz získáváme od stálých přispěvatelů, kdy se policisté, hasiči, ale i občanští pracovníci formou pravidelného měsíčního strhávání určité částky z platu podílejí na stabilním, solidním a jistém fungování nadace. Máme ale i jiné zdroje.

 Například finanční dary soukromých osob činily 175 369 korun, kolegové z policie v Norimberku věnovali dva tisíce eur,“ cituje z výroční zprávy PhDr. Vladimír Šutera. „Kromě spousty individuálních dárců nám významně dlouhodobě pomáhá řada sponzorů.“

Koho jmenovat, abychom na někoho nezapomněli? Vždyť jich je dlouhá řada! Kupříkladu Zdravotní pojišťovna MV ČR, Česká podnikatelská pojišťovna, Nadace ČEZ, Nadace České spořitelny, Global Assistance, Impoerial Tobacco a mnoho dalších.

„V této souvislosti musím upozornit,“ připomíná Václav Šutera, „že z každé přijaté tisícikoruny se k potřebným dostane 950 korun. Zbývajících padesát korun použije nadace na provozní náklady a placení různých poplatků.“

Nadace podporuje své chráněnce nejrůznějšími způsoby. Od přímých finančních částek, které slouží především k pomoci při pokrytí celoročních životních nákladů dětí, včetně školních nákladů, životního pojištění a stavebního spoření, až po hrazení jejich rekreační, sportovní, lázeňské i rehabilitační péče. Nechybí ani nadační setkání rodin, kupříkladu o Vánocích nebo při jiných svátečních příležitostech.

„Účetní uzávěrka za rok 2007 ukázala, že celkové finanční prostředky, které byly v tomto roce získány, činí 2 699 834 korun. Realizovány byly kupříkladu tyto výdaje: jednorázová pomoc 1 219 000, věcné dary a rekreace 177 772, celkové výdaje na pomoc dětem pak činily                     1 688 772 korun,“ cituje Vladimír Šutera z účetních dokladů.

Hospodaření nadace - bez výhrad

 O celkovém správném hospodaření pak svědčí zpráva nezávislého auditora ze dne 20. 2. 2008, která konstatuje, že „veškerá činnost nadace a čerpání finančních prostředků jsou v souladu se zákonem“. Výrok auditora pak zní: Bez výhrad.

„S potěšením mohu závěrem říci,“ usmívá se ředitel Šutera, „že i v roce 2007 splnila nadace své poslání. Po pěti letech své existence jsou nadále úspěšnou, společensky respektovanou a uznávanou organizací s jasně definovanou činností. Pro další období má vytvořeny všechny předpoklady pro další úspěšné působení.“

Při této příležitosti připomínáme číslo účtu a bankovní spojení:                  175 787 001/ 0300. Pokud se rozhodnete podílet se spolu s námi na pomoci, je nadace vděčná za jakoukoli částku.

Více na: e-mail: nadace@mvcr.cz nebo tel.: 974 824 030,                       fax.: 974 824 321.

            Ivan Černý