« zpět

Robotický polohovací stůl Erigo(R)Pro, již slouží pacientům

Centrum robotické rehabilitace v Rehabilitačním ústavu Kladruby získalo v červnu 2014 v rámci společného projektu RÚ Kladruby a Nadačního fondu Regi Base I. další robotický rehabilitační systém.

Rehabilitační ústav Kladruby:

Nadační fond REGI Base I. představil v Kladrubech kombinovaný robotický polohovací stůl s motorovým pohybem dolních končetin pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci s PC kontrolou v reálném čase Erigo(R)Pro. Přístroj je určen pro vertikalizaci pacientů po poranění mozku, stavu po závažné mozkové mrtvici, poranění míchy, onemocnění centrálního nervového systému a stavech, kdy byl pacient dlouhodobě upoután na lůžko (bezvědomí, těžké úrazy). Vertikalizace je důležitým prvkem pro zahájení rehabilitační péče, nácviku sedu, stoje a chůze, ale i ke zlepšení vědomí a pozornosti u pacientů, kteří ztratili možnost samostatné pohyblivosti nebo byli dlouhodobě upoutáni na lůžko.

Užívání je zaměřeno na adaptaci pacienta na vertikální polohu, postupné zatěžování srdečně cévního systému, vystavení dolních končetin tlakové zátěži a nácviku koordinace pohybu dolních končetin. Roboticky instrumentovaný pohyb dolních končetin, podporuje uvědomění si pacienta o pohybu dolních končetin, podporuje neuroplasticitu stimulací mozkových center a senzorickým intenzivním drážděním receptorů na dolních končetinách. Asistovaný pohyb dolních končetin rovněž pomáhá překonat jinak běžné přidružené komplikace plynoucí z dlouhodobé nečinnosti, jako je omezení kloubního rozsahu s následnými deformitami kloubů, zvýšené napětí svalů, úbytek svalů a preventivně působí proti hluboké žilní trombóze.

Hlavní přínos systému Erigo(R)Pro spočívá v podpoře mobilizace pacientů upoutaných na lůžko, předcházení druhotných poškození a zlepšení bdělosti u pacientů s poškozením mozků prováděním senzorických cvičení.

“Je to další příspěvek do systému robotického vybavení pro pacienty se získaným poškozením mozku v České republice,” říká emisar nadačního fondu Hynek Čech.

Vedoucí a koodinátor roboticko-rehabilitačního centra RÚ Kladruby Jakub Pětioký k tomu dodává: “Stůl umožňuje rehabilitaci od velmi těžce poškozených pacientů až po pacienty, kteří jsou relativně funkční, ale například jim chybí schopnost vědomého ovládání dolních končetin. Pacienti oceňují hlavně komfort, pocit bezpečí a jednoduchou manipulaci.” Na předvedení robota v Kladrubech 18. 6. byl přítomen ředitel Nadace policistů a hasičů.

JUDr. Jindra Pavlová

předsedkyně správní rady

Nadační fond REGI Base I.

vložila H. Procházková

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321