• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Poslání Nadace se daří úspěšně naplňovat

  Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni (dále jen „Nadace“) má za sebou osm let činnosti. Jejím cílem je pomáhat zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon, a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Vedle pomoci a péče jednorázové, ať již finanční nebo rekreační, však Nadace staví stále více do popředí pomoc při řešení osobních nebo rodinných problémů, které ženy s dětmi a těžce tělesně postižení bývalí policisté a hasiči nejsou schopni sami zvládat, ať již jde o ztrátu zaměstnání, pomoc s umístěním dětí do škol, právní pomoc a u invalidních důchodců pomoc především právní a zdravotní.

   

  Získávání prostředků V loňském roce byly Nadací získány finanční prostředky ve výši 8 532 646 Kč. Příjmy tvořily peněžní dary právnických a fyzických osob, finanční částky získané výtěžky z pořádání různých kulturních, společenských a sportovních akcí a úroky z uložených finančních částek. Za vysoce pozitivní mohu označit skutečnost, že podstatná část finančních prostředků byla získána od samotných policistů, hasičů a občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra, a to ve výši 6 849 467 Kč. Nejzdařilejší akcí, kterou Nadace uspořádala ve spolupráci s Nadací ČEZ v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, bylo Oranžové kolo – specifická soutěž pro významné hosty, ale i běžné návštěvníky festivalu, která přinesla ve prospěch Nadace částku přesahující 250 000 Kč. Z dalších akcí bych jmenoval například již páté tradiční slavnosti bojových umění v Karviné, jejichž účastníci předali na účet Nadace 31 600 Kč, koncert v kině Blaník, který vynesl pro Nadaci 100 000 Kč, nebo slavnostní večer v Národním domě na Vinohradech, ve kterém vystoupila Hudba Hradní stráže a Policie České republiky se svými sólisty. Největší přispěvatelé Policie ČR – dary 5 957 684 Kč HZS ČR – dary 891 783 Kč Nadace ČEZ 650 485 Kč Petarda Production, a.s. 240 000 Kč Medea Kultur, s.r.o., ČPP, a.s. 100 000 Kč Státní zastupitelství Praha 32 500 Kč Import Volkswagen Group, s.r.o. 40 000 Kč CANO Consulting, s.r.o. 28 000 Kč LUMEN International, a.s. 15 000 Kč DEVA F-M, s.r.o. 22 000 Kč Pomoc a podpora V roce 2010 Nadace pečovala o 62 dětí ze 43 neúplných rodin a 45 invalidních důchodců z řad bývalých policistů a hasičů. Tyto rodiny i invalidní důchodci byli zahrnuti do celoroční péče. Pro děti, které ztratily otce při výkonu služby od roku 2001 do současnosti, Nadace zabezpečila životní pojištění a stavební spoření ve výši 1000 Kč měsíčně. Plně a zdarma se podařilo žádajícím maminkám s dětmi a invalidním důchodcům, ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MV a Lázeňským léčebným domem Praha v Luhačovicích, zajistit komplexní lázeňské pobyty pro celkem 47 osob.

   

  Již popáté, za úzké spolupráce se Zařízením služeb pro MV, se uskutečnila společná týdenní nadační dovolená dětí s matkami v rekreačním zařízení Solenice, a to zcela zdarma. Dovolené se celkově zúčastnilo 70 osob.

   

  Poprvé se, opětovně ve spolupráci se Zařízením služeb pro MV, uskutečnila bezplatná týdenní dovolená pro invalidní důchodce a jejich rodinné příslušníky v rekreačním zařízení Červená nad Vltavou. Celkově se dovolené zúčastnilo 65 osob.

   

  Čtvrté čtrnáctidenní nadační dovolené v Polsku u Baltského moře se zúčastnilo 14 dětí. Podruhé byl uspořádán zahraniční ozdravně léčebný pobyt ve Španělsku, kterého se zúčastnilo 77 osob, děti zcela zdarma, matky zaplatily symbolický poplatek 3000 Kč. Velmi zdařilé bylo tradiční dvoudenní předvánoční setkání nadačních rodin v Praze. Setkání bylo zahájeno u pomníku obětem výkonu služby v parku Muzea Policie ČR uctěním památky policistů a hasičů, kteří obětovali život při plnění služebních povinností, pokračovalo slavnostním večerem v Národním domě v Praze, a bylo ukončeno besedou se členy Správní a Dozorčí rady Nadace. Při této příležitosti děti a rodiny dostaly dárky v hodnotě 3000 Kč. Maminky obdržely jednorázové finanční příspěvky na každé dítě ve výši 25 000 Kč na pokrytí výdajů spojených se školní docházkou, prázdninovými a léčebnými výlohami. Každý z invalidních důchodců, o které Nadace pečuje, obdržel, dle stupně postižení, částku od 15 000 do 10 000 Kč.

   

  Hospodaření Nadace Ve zprávě nezávislého auditora ze dne 31. ledna 2011 je konstatováno, že „veškerá činnost nadace a čerpání finančních prostředků je v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších novel a doplňků, se schváleným statutem a vnitřními směrnicemi“. Po provedeném auditu zní výrok auditora „bez výhrad“. To dotvrzuje i skutečnost, že se hospodaří s vysoce kladným hospodářským výsledkem. Příjmy činily 8 532 646 Kč, výdaje 4 302 777 Kč. Z celkových výdajů bylo na pomoc pozůstalým dětem a invalidům vynaloženo 4 134 767 Kč. Dalších přibližně 1 800 000 Kč bylo těmto rodinám poskytnuto ve věcném plnění vyplývajícím ze smluvních ujednání se sponzory. Na zajištění chodu Nadace, mimo výdajů na propagaci (95 350 Kč), provedení auditu finančního hospodaření (20 000 Kč) a bankovních poplatků na účtu Nadace (12 728 Kč), bylo vynaloženo celkem 39 932 korun, což činí 0,92 % celkových ročních výdajů Nadace. Po připočtení těchto výdajů činily celkové vynaložené náklady 168 010 korun, což představuje 3,9 % z celkových ročních výdajů Nadace. Vynaložené výdaje jsou plně v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2010 a převodu finančních prostředků z minulých let ve výši zůstatku 15 583 266 Kč se převádí do roku 2011. K 1. lednu 2011 má Nadace finanční prostředky ve výši 15 583 266 Kč, se kterými je možné v roce 2011 disponovat, a dále částku 500 340 Kč základního jmění Nadace, která je uložena u ČSOB ve formě cenných papírů.

   

  Zaměření činnosti v letošním roce Pro rok 2011 má Nadace vytvořeny všechny předpoklady pro další prospěšné a úspěšné působení. Svoji činnost nadále plně zaměří na péči o pozůstalé neúplné rodiny s dětmi po policistech a hasičích, kteří při výkonu služby přišli o život, a to především v oblasti rekreační, rehabilitační, lázeňské, a na finanční pomoc těmto rodinám. Dále na systémovou pomoc a péči o policisty a hasiče, těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby, a to především v oblasti rekreační, rehabilitační, lázeňské, zdravotní, a také na pomoc finanční.  

   

                                                                     PhDr. Vladimír ŠUTERA, CSc., ředitel Nadace

   

  Převzato: Časopis 112 číslo 4/2011

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321