• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Nadace plní své poslání

  Nadace plní své poslání

  V březnu letošního roku se uskutečnilo v Praze zasedání Správní rady Nadace policistů a hasičů-vzájemná pomoc v tísni (dále jen „Nadace“). Hlavním obsahem zasedání bylo projednání Výroční zprávy Nadace za rok 2007.

   

  Cílem Nadace je pomoci zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

   

  K dosažení uvedeného cíle Nadace zejména:
   

  získává a soustřeďuje finanční prostředky na účtu Nadace,

  organizačně a finančně zajišťuje aktivity související s uvedeným účelem,

  rozvíjí vzájemnou spolupráci s dětmi pozůstalými po policistech a hasičích a s jejich rodiči a pomáhá jim,

  rozvíjí vzájemnou spolupráci s partnerskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

   

  Činnost Nadace v roce 2007

   

  V roce 2007 se vlastní činnost orientovala zejména na:

   

  získání prostředků pro Nadaci,

  poskytování příspěvků a péče o děti a neúplné rodiny po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby.

  V roce 2007 byly Nadací získány finanční prostředky ve výši 2 699 834 Kč. Příjmy Nadace tvořily peněžní dary právnických a fyzických osob, finanční částky získané výtěžky z pořádání různých kulturních a sportovních akcí a úroky z uložených finančních částek.

   

  Za pozitivní můžeme označit skutečnost, že více než 1 700 000 Kč bylo vybráno od samotných policistů, hasičů a občanských zaměstnanců a dalších soukromých osob.

   

  Nejde však jenom o peněžní sbírky. Zdařilou akcí byly například slavnosti bojových umění v Karviné, kde účastníci předali na účet Nadace 41 000 Kč. Obdobou byl vánoční koncert, který v prosinci pořádalo Okresní ředitelství Policie ČR ve Znojmě. Výtěžek této akce v hodnotě 60 000 Kč byl věnován Nadaci. Stejná akce proběhla v Chebu, kde bylo na konto Nadace zasláno 20 000 Kč. Zdařilé akce byly uspořádány i s klubem IPA-PARTNER Policie, která Nadaci věnovala 20 000 Kč a výtěžek ze sportovního cyklistického klání 2000 EUR. Dar Odborového svazu hasičů 40 000 Kč byl využit na vybudování samostatných webových stránek Nadace, dar Nezávislého odborového svazu Policie ČR ve výši 15 000 Kč byl předán „prvnímu nadačnímu vnoučeti“, dar Moraviapress, a.s., v hodnotě 60 000 Kč byl využit na vytištění propagačního letáku informujícího o činnosti nadace.

   

  Největší přispěvatelé:


  Medea Kultur, Česká podnikatelská pojišťovna
  a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra     150 000 Kč

  Nadace ČEZ 300 000 Kč
  Nadace České spořitelny 200 000 Kč
  Global Assistance 100 000 Kč
  Imperiál Tobaco   50 000 Kč
  Pojišťovna VZP    50 000 Kč

  Odborový svaz hasičů 40 000 Kč

  Policie ČR - dary 1 217 396 Kč
  HZS ČR - dary     300 414 Kč

  Finanční dary soukromých osob 175 369 Kč

  Malé firmy a společnosti     53 710 Kč

  Finanční dary ze zahraničí   54 990 Kč
   

  Významnou pomocí byl výtěžek ve výši 410 000 Kč z hudebního koncertu v pražském kině Blaník, který uspořádala Medea Kultur, za sponzorské pomoci České podnikatelské pojišťovny a Zdravotní pojišťovny MV.

  V roce 2007 Nadace pečovala o 60 dětí ze 40 neúplných rodin. Pro děti, které ztratily otce při výkonu služby policisty nebo hasiče od roku 2001 do současnosti, Nadace zabezpečila životní pojištění a stavební spoření ve výši 1000 Kč měsíčně. Plně a zdarma se podařilo žádajícím dětem, ve spolupráci se Zařízením služeb MV, zajistit lyžařský pobyt na horách. Dvanáct matek se šestnácti dětmi odjelo na týdenní komplexní lázeňskou léčbu. Podruhé se uskutečnila společná týdenní nadační dovolená v rekreačním objektu Zařízení služeb MV v Herlíkovicích, které se zúčastnilo 65 osob z 23 rodin.

   

  První čtrnáctidenní nadační zahraniční dovolené v Polsku u moře se zúčastnilo devět „nadačních“ dětí starších 18 let.

   

  V závěru roku děti dostaly dárky, vitaminy a knihy v hodnotě 3000 Kč. Ve spolupráci s Celní správou ČR a družstvem invalidů Cíl z Prostějova byly pro rodiny zabezpečeny bundy, tepláky a mikiny.

   

  Z forem krátkodobé pomoci byly schváleny pro všechny děti, o které Nadace pečuje, jednorázové finanční výpomoci na každé dítě po 20 000 Kč, které jsou používány především při neplánovaných rodinných vydáních, spojených se zahájením a průběhem školní docházky, prázdninovými a léčebnými výlohami atd.

   

  Páté nadační výročí bylo vzpomenuto v závěru listopadu tradičním dvoudenním setkáním v Praze. Šlo o setkání třiceti maminek z neúplných rodin se čtyřicetidevíti dětmi, o které Nadace pečuje, se členy Správní rady Nadace, Dozorčí rady Nadace, představiteli Policie ČR a HZS ČR.

   

  Hospodaření Nadace

   

  Ve zprávě nezávislého auditora ze dne 20. února 2008 je konstatováno, že veškerá činnost nadace a čerpání finančních prostředků jsou v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, se schváleným statutem a vnitřními směrnicemi. To dotvrzuje i skutečnost, že je hospodařeno s kladným hospodářským výsledkem.

   

  Příjmy Nadace v roce 2007 činily 2 699 834 Kč a výdaje 1 819 207 Kč.

  Z celkových výdajů bylo na pomoc pozůstalým dětem vynaloženo 1 688 771 Kč. Mimo to dalších přibližně 600 000 Kč bylo těmto rodinám poskytnuto ve věcném plnění vyplývajícím ze smluvních ujednání se sponzory.

   

  Na zajištění chodu Nadace bylo vynaloženo celkem 29 437 Kč, což činí 1,6 % celkových ročních výdajů Nadace. Při připočtení výdajů na propagaci, audit a bankovní poplatky, což činí 100 998 Kč, jsou celkové vynaložené náklady 130 435 Kč, což činí 7,1 %.

   

  Rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2007 ve výši zůstatku 4 310 796 Kč se převedl do roku 2008.

   

  K 1. lednu 2008 měla Nadace finanční prostředky ve výši 4 310 796 Kč, se kterými je možné v roce 2008 disponovat a dále částku 500 340 Kč základního jmění Nadace, která je uložena u ČSOB jako cenné papíry.

  I v letošním roce bude činnost Nadace plně zaměřena na péči o pozůstalé rodiny, především v oblasti rekreační, rehabilitační, lázeňské péče a na finanční pomoc těmto rodinám.

   

  PhDr. Vladimír ŠUTERA, CSc., ředitel Nadace,


  foto Milan VÁVRŮ

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321