• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Nadace bilancovala 08

  Nadace policistů a hasičů bilancovala
  V březnu letošního roku se v Praze uskutečnilo zasedání Správní rady Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni (dále jen „Nadace“). Hlavním obsahem zasedání bylo projednání Výroční zprávy Nadace za rok 2008.
  Cílem Nadace je pomoci zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.
  K dosažení uvedeného cíle Nadace zejména:
  získává a soustřeďuje finanční prostředky na účtu Nadace,
  organizačně a finančně zajišťuje aktivity související s uvedeným účelem,
  rozvíjí vzájemnou spolupráci s dětmi pozůstalými po policistech a hasičích a s jejich rodiči a pomáhá jim,
  rozvíjí vzájemnou spolupráci s partnerskými organizacemi v České republice i v zahraničí.
  Činnost Nadace v roce 2008
  V roce 2008 se vlastní činnost orientovala zejména na:
  získání prostředků pro Nadaci,
  poskytování příspěvků a péči o děti a neúplné rodiny po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby.
  V roce 2008 byly Nadací získány finanční prostředky ve výši 4 569 393 Kč. Příjmy Nadace tvořily peněžní dary právnických a fyzických osob, finanční částky získané výtěžky z pořádání různých kulturních a sportovních akcí a úroky z uložených finančních prostředků.
  Za vysoce pozitivní můžeme označit skutečnost, že podstatná část finančních prostředků byla získána od samotných policistů, hasičů a občanských zaměstnanců rezortu Ministerstva vnitra a dalších sympatizujících soukromých osob - 3 294 535 Kč. Ocenění a poděkování si zaslouží všichni, kteří přispívají pravidelnými částkami formou strhávání si měsíčně určité částky z platu. Například od příslušníků a občanských zaměstnanců Policie ČR Správy Severočeského kraje bylo touto formou za necelé tři roky získáno přes 1 000 000 Kč.
  Nejzdařilejší akcí roku 2008, kterou Nadace uspořádala ve spolupráci s Nadací ČEZ v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, byla akce Oranžové kolo, kdy se do pedálů kol opřely nejen některé významné osobnosti našeho politického života, filmu i sportu, ale i běžní návštěvníci festivalu. Kromě velké propagace Nadace byla v její prospěch získána částka 247 556 Kč.
  Další zdařilou akcí byly například slavnosti bojových umění v Karviné, kde účastníci předali na účet Nadace 40 000 Kč nebo koncert ve Františkových Lázních, jehož spolupořadateli byli i příslušníci složek IZS a který na konto Nadace přinesl téměř 20 000 Kč.
  Tradiční bylo předvánoční setkání rodin, o které Nadace pečuje, v Praze. Vyvrcholilo slavnostním večerem v paláci Žofín, návštěvou Pražského hradu a bylo ukončeno posezením u vánočního stromečku. Dar Odborového svazu hasičů ve výši 60 000 Kč byl využit na uspořádání vánočního posezení, dar Nezávislého odborového svazu Policie ČR ve výši 31 000 Kč byl předán dětem na nákup dárků.
  V roce 2008 Nadace pečovala o 62 dětí ze 42 neúplných rodin. Tyto rodiny byly zahrnuty do celoroční péče.
  Pro děti, které ztratily otce při výkonu služby policisty nebo hasiče od roku 2001 do současnosti, Nadace zabezpečila životní pojištění a stavební spoření ve výši 1000 Kč měsíčně.
  Plně a zdarma se podařilo žádajícím maminkám s dětmi, ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MV a Lázeňským léčebným domem Praha v Luhačovicích, zajistit komplexní lázeňské pobyty. Opětovně, za pomoci Zařízení služeb MV, se uskutečnila společná týdenní nadační dovolená v rekreačním objektu v Červené nad Vltavou, které se zúčastnilo 57 osob ze 24 rodin, o které Nadace pečuje, a to zcela zdarma. Druhé čtrnáctidenní nadační zahraniční dovolené v Polsku se zúčastnilo 13 „nadačních“ dětí.
  V závěru roku děti dostaly dárky, vitamíny a obdržely knihy v hodnotě 3000 Kč.
  Z forem krátkodobé pomoci byly schváleny jednorázové finanční výpomoci na každé dítě ve výši 20 000 Kč, které jsou používány především při neplánovaných rodinných vydáních, spojených se zahájením a průběhem školní docházky, prázdninovými a léčebnými výlohami, atd.
  Šestý rok nadační péče však staví stále více do popředí nejen péči jednorázovou, ať již finanční, nebo rekreační, ale především je oceňována pomoc při řešení osobních, či rodinných problémů, které ženy s dětmi nejsou schopny samy zvládat, ať již jde o ztrátu zaměstnání, pomoc s umístěním dětí do škol, právní pomoc, atd.
  Hospodaření Nadace
  Ve zprávě nezávislého auditora ze dne 1. března 2009 je konstatováno, že „veškerá činnost nadace a čerpání finančních prostředků je v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších novel a doplňků, se schváleným statutem a vnitřními směrnicemi“. Po provedeném auditu zní „Výrok auditora - bez výhrad“. To dotvrzuje i skutečnost, že je hospodařeno s kladným hospodářským výsledkem.
  Příjmy Nadace činily 4 569 393 Kč, výdaje pak 1 990 854 Kč.
  Z celkových výdajů bylo na pomoc pozůstalým dětem vynaloženo 1 851 042 Kč. Mimo to dalších přibližně 700 000 Kč bylo těmto rodinám poskytnuto ve věcném plnění vyplývajícím ze smluvních ujednání se sponzory.
  Na zajištění chodu Nadace, mimo výdajů na propagaci (82 589 Kč), provedení auditu finančního hospodaření (15 000 Kč) a bankovních poplatků z Nadačního účtu (12 063 Kč), bylo vynaloženo celkem 30 159 Kč, což činí 1,5 % celkových ročníchvýdajů Nadace. Při připočtení výdajů na propagaci, audit a bankovní poplatky, což činí 109 652 Kč, jsou celkové vynaložené náklady 139 811 Kč, což činí 7 % z celkových ročních výdajů Nadace.
  Rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2008 ve výši zůstatku 7 389 676 Kč se převedl do roku 2009.
  K 1. lednu 2009 měla Nadace finanční prostředky ve výši 6 889 336 Kč, se kterými je možné disponovat, a dále částku 500 340 Kč základního jmění Nadace, která je uložena u ČSOB jako cenné papíry.
  Činnost Nadace v roce 2009
  Také v letošním roce se Nadace plně zaměří na péči o pozůstalé neúplné rodiny s dětmi po policistech a hasičích, kteří při výkonu služby přišli o život, a to především v oblasti rekreační, rehabilitační, lázeňské a na finanční pomoc těmto rodinám. Dále na systémovou pomoc a péči o policisty a hasiče těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.
  PhDr. Vladimír ŠUTERA, CSc., ředitel Nadace
   
   
  Největší přispěvatelé
  Policie ČR - dary 2 377 730 Kč
  HZS ČR - dary     617 344 Kč
  Nadace ČEZ 247 556 Kč
  ČSOB, a.s. 100 000 Kč
  Global Assistance, a.s. 100 000 Kč
  Asavet, s.r.o.    100 000 Kč
  Raiffeisenbank, a.s.    100 000 Kč
  Česká Rafinérská, a.s. 100 000 Kč
  Imperiál Tobacco CR, s.r.o. 50 000 Kč
  Všeobecná zdravotní pojišťovna             90 000 Kč
  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321